Algemene Voorwaarden

For General Terms and Condition (ENG) click here… 

ALGEMENE VOORWAARDEN THE BOOTCLUB – Versie april 2017 

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen The BootClub, hierna te noemen: “Het Bedrijf”, en een wederpartij waarop Het Bedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Met programma wordt verwezen naar alle producten die Het Bedrijf aanbiedt.
3. Met cliënt refereert Het Bedrijf tevens naar ‘klant’, ‘deelnemer’ of ‘kandidaat’
4. Het Bedrijf is geen zorginstelling.
5. De aard van het programma is intensief: lange dagen met veel activiteiten. Cliënten worden aangeraden bij twijfel zich vooraf te melden bij hun huisarts voor advies.
6. Cliënt bevestigt dat hij/zij in staat is fysiek en mentaal de activiteiten uit te voeren. Het Bedrijf verwacht van cliënten dat zij zich bewust zijn van de risico’s bij een dergelijk intensief programma en dat zij deze accepteren.

Artikel 2. De Koop
1. Koop, boeking of reservering, vanaf hier ‘koop’, door cliënt wordt gedaan na invulling en versturing van het boekingsformulier op de website.
2. Koop wordt per e-mail bevestigd door Het Bedrijf middels versturing factuur.
3. Indien er ruimtegebrek is voor deelname, neemt The BootClub binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag contact op om alternatieven te bespreken en eventueel de koop kosteloos te annuleren.
4. Indien de aanbetaling of restantbetaling niet voor het verstrijken van de betreffende factuurdatum op rekening van Het Bedrijf staat heeft Het Bedrijf het eenzijdig recht de koop ongedaan te maken.
5. Aankopen per telefoon en e-mail zijn bindend.
6. De Koop is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
7. Het Bedrijf behoudt het recht cliënten bij aanvang programma of op eerste dag van de Bootcamp om identificatie te vragen.
8. Verstrekte toegezegde korting vermeldt cliënt in het kader ‘opmerkingen’ van het koopformulier, of cliënt vult de verstrekte code in op het digitale koopformulier. Op de factuur zal de overeengekomen korting worden verrekend.

Artikel 3. Tarief
1. Het Bedrijf behoudt het recht tariefwijzigingen door te voeren indien daarvoor toonaangevend aanleiding is.
2. Het tarief of de koopsom betreft het complete bedrag op de factuur inclusief eventuele kosten van het +pakket.
3. Tarieven op de website zijn inclusief btw tenzij anders is vermeld.
4. Tarieven op de site zijn exclusief reserveringskosten à €10,- p.p.
5. Kortingscodes t.w.v €29,- zijn te gebruiken voor alle programma’s. Kortingscodes t.w.v €59,- zijn alleen van toepassing op Bootcamps van 8 dagen of meer. Kortingscodes of acties zijn nooit te combineren.
6. Kortingscodes dienen altijd te kunnen worden herleid naar een actuele geldige actie. Cliënt moet op verzoek de bewijsstukken voor de actie en actievoorwaarden kunnen overleggen. Indien er geen geldige actie van toepassing is, vervalt de korting.
7. De kosten voor de Fun & Health Summer Camp worden niet gedragen door cliënt maar door de opdrachtgever.

Artikel 4. Programma
1. Als onderdeel van het programma kunnen workshops worden gekozen op het gebied van leefstijlverandering zoals weergegeven in de productomschrijving en op de factuur staat vermeld.
2. Voor de Bootcamps kunnen workshops alleen plaatsvinden bij 4 of meer deelnemers per workshop.
3. De consulten kunnen alleen plaatsvinden bij 2 of meer deelnemers voor consulten.
4. De duur van het verblijf is zoals gepresenteerd op de productpagina.  5. Groepsgroottes van de Bootcamps variëren van 8 t/m 28 deelnemers. 6. Deelnemers voor meerdere weken Bootcamp nemen deel in de reguliere Bootcampgroepen maar verblijven langer.
7. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming van ouders/verzorger nodig. Schriftelijke bevestiging hiervan kan worden gevraagd.
9. Het bedrijf draagt zorg voor minimaal 1 instructeur per groep. Bij grote groepen zijn er meer instructeurs.
9. Het is verantwoordelijkheid van cliënt instructies per e-mail op te volgen.
10. Activiteiten ondernomen in de vrije tijd zijn op eigen risico.
11. Het programma vangt aan op de eerste dag van de Bootcamp, ook bij boeking van een pakket.
12. Het Bedrijf streeft naar invulling van het programma als gepresenteerd op de website maar Het Bedrijf behoudt het recht delen van het programma te wijzigen.
13. Foto’s en afbeeldingen op de website dienen ter illustratie en zijn geen garantie dat het programma ook exact verloopt als geïllustreerd. Het bedrijf behoudt het recht de locatie na boeking te wijzigen naar een vergelijkbare locatie in Nederland.
14. Het Bedrijf behoudt het recht cliënten bij aanvang van het Thema Bootcamp 12-16 jaar om de persoonlijke CJP-pas te tonen indien de Bootcamp met CJP-korting is geboekt.
15. Cliënten met een gewicht >125 kg kunnen verplicht worden een tweepersoonskamer te boeken in verband met de beschikbare bed-types.
16. Cliënten met morbide obesitas kunnen in overleg deelnemen aan de Bootcamp en worden geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts om een integraal verantwoord traject samen te stellen. De Bootcamp kan onderdeel zijn van een intensief leefstijlveranderingstraject voor iemand met morbide obesitas, maar is niet compleet. Onder andere psychologische en medische ondersteuning ontbreekt.
17. Upgrades naar 2-persoons- of 1-persoonskamer betreffen het aantal mensen, niet het type bed. Een 1- of 2-persoonskamer kan een kamer betreffen met stapelbedden.

Artikel 5. Personal Coaching (+pakket)
1. Cliënt die voor een +pakket kiest ontvangt personal coaching van een coach op maat. Sommige coaches bij Het bedrijf zijn op basis van freelance ingehuurd. Aansprakelijkheid van hun begeleiding berust volledig bij de ingehuurde freelancer.
2. Begeleidingsessies kunnen uiterlijk 24 uur voor aanvang worden verzet of afgezegd. Indien later wordt afgezegd wordt 100% van het coachingstarief in rekening gebracht.
3. Coaching is maximaal 12 maanden geldig. Daarna vervallen de coachingsuren.

Artikel 6. Schade
1. Cliënt die schade veroorzaakt bij Het Bedrijf of derden wordt hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld.
2. Indien cliënt jonger dan 18 jaar is kunnen ouders of verzorgers verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld.
3. Het Bedrijf raadt cliënten aan vooraf een reis-, aansprakelijkheids- en annuleringsverzekering af te sluiten.
4. Het Bedrijf sluit expliciet aansprakelijkheid voor schade uit als gevolg van een cliënt met onvoldoende conditie, gezondheid of overschatting van zijn conditie/gezondheid.

Artikel 7. Annulering
1. Het Bedrijf maakt kosten als gevolg van aankopen.
2. Het Bedrijf hanteert bij annulering de volgende annuleringsvoorwaarden. Cliënt is naast reserveringskosten Het Bedrijf de volgende annuleringskosten verschuldigd: – bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de Eerste dag Bootcamp: 50 % van de boeksom – bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 35ste dag (exclusief) vóór de eerste dag Bootcamp: 60% van de boeksom; – bij annulering vanaf de 35ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de boeksom; – bij annulering op de eerste dag Bootcamp of later: de volledige boeksom.
3. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd op het post- of mailadres van Het Bedrijf.
4. Het Bedrijf heeft haar bedrijfsvoering ingericht op flexibiliteit. Er is noodzaak een minimaal aantal cliënten per programma te werven. Indien in een onwaarschijnlijke situatie er onvoldoende cliënten zich aanmelden behoudt Het Bedrijf het recht op annulering. Cliënt ontvangt uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de eerste dag van de Bootcamp hiervan bericht. Bij annulering wordt deelname aan het programma op een ander tijdstip aangeboden.

Artikel 8. Wijziging
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de cliënt wijziging daarvan verzoeken.
2. Client wordt per wijziging €25 wijzigings- en administratiekosten in rekening gebracht.
3. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.
4. Wijzigingsverzoek van deelnamedata tot 8 weken voor aanvang deelname, indien dit verzoek wordt ingewilligd,  kan eenmalig per boeking voor uitsluitend wijzigingskosten plaatsvinden.
5. Vermindering van de boekingssom of wijziging van deelnamedatum na 8 weken voor aanvang of wordt beschouwd als (deel)annulering waarop de annuleringskosten van toepassing zijn.
6. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door het Bedrijf met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing

Artikel 9. Rente en incassokosten
1. De cliënt die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Het Bedrijf heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
2. Voorts is de deelnemer gehouden tot vergoeding van in redelijkheid door Het Bedrijf gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Artikel 10. Acceptatie van autoriteit
1. Het Bedrijf streeft te allen tijde naar een win/win uitkomst bij eventuele knelpunten en gaat uitvoerig in overleg met cliënt.
2. Cliënt accepteert autoriteit van medewerkers van Het Bedrijf.
3. Indien cliënt ongepast gedrag vertoont, geen respect toont jegens andere cliënten of Het Bedrijf of schade berokkent aan Het Bedrijf of derden behoudt Het Bedrijf het recht cliënt uit het programma te verwijderen.
4. Indien de gezondheid of veiligheid van cliënt in gevaar komt kan Het Bedrijf besluiten cliënt verdere toegang tot deelname te onthouden.

Artikel 11. Persoonlijke gezondheid
1. Cliënt verklaart in goede fysieke en mentale gezondheid te verkeren en zich niet bewust te zijn van welke reden dan ook dat aanleiding geeft te veronderstellen dat het programma niet kan worden doorlopen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Het Bedrijf of haar leidinggevenden.
2. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. De deelnemer wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Het Bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.

Artikel 13. Privacy
1. Het Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Verkregen data kan in geanonimiseerde vorm gebruikt worden voor het verbeteren van de dienstverlening of ten behoeve van het verkrijgen van (wetenschappelijk) inzicht in de effectiviteit van onze programma’s/producten. Cliënt stemt in met het ontvangen van vragenlijsten met voor dit doel. 
3. Elke vraag, boeking of contact kan leiden tot inschrijving voor de nieuwsbrief. Cliënt kan zich hier altijd voor uitschrijven.
4. Deelnemer stemt in met het gebruik van (video)beeldmateriaal gemaakt tijdens de Bootcamp voor commerciële doeleinden (website, Facebook) en draagt het portretrecht over. (Video) beeldmateriaal, ook verstrekt op DVD, blijft ten alle tijde eigendom van The BootClub.

Artikel 14. Bijzonderheden Fun & Health Summer Camp
1. De Fun & Health Summer Camp is een nieuw en innovatief programma waaraan geen garanties kunnen worden ontleend
2. De cliënt (deelnemer/familie) voor de F&HSC betaalt een borg van €50. Deze kan in 2 stappen worden terugverdiend: Stap 1 is na afronding van het zomerprogramma: €25,- (minimaal 1 ouder aanwezig bij de ouderdag). Stap 2 is na deelname aan het terugkomweekend en het begeleidingstraject: €25,-.
3. Voor de Fun & Health Summer Camp geldt dat ouder/verzorger van deelnemer bij aanmelding toestemming geeft voor uitwisseling van persoonsgegevens met de betrokken Gemeente, GGD (‘centrale zorgverlener’) of door hen aangemerkte en gecontracteerde partijen. Het oogmerk hiervan is een optimale zorg voor deelnemer door een warme overdracht voor en na de Fun & Health Summer Camp.
4. Ouders van deelnemende kinderen zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind wordt veroorzaakt. Het Bedrijf adviseert ouders derhalve expliciet een WA-verzekering af te sluiten.

Artikel 15. Slotbepalingen
1. Op alle door Het Bedrijf gesloten verkopen is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Overeenkomsten tussen cliënt en het Bedrijf kunnen alleen telefonisch, schriftelijk, per e-mail of online worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.